הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

reve bleu - 98035

reve bleu
מספר סימן98035Trademark No.
תאריך הגשה11/04/1995Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 20 (רהיטים)Class: 20 (Furniture)
רהיטים.Furnitures.
בעליםOwners
GILBERT TOUITOU
Paris, France
המען למסירת הודעותAddress for Service
אליהו בן טובים, עו"דEliyahu Bentovim, Adv.
רחוב אברבנאל 5, ירושלים, 92430, ישראל5 Abarbanel St., Jerusalem, 92430, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
20/11/1996נמחק - הוזנח