הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

medic spa - 290170

medic spaמדיק ספא
מספר סימן290170Trademark No.
תאריך הגשה07/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 5 (תכשירי רוקחות)Class: 5 (Pharmaceutical preparations)
תכשירי רוקחות; תכשירים סניטריים לשימוש רפואי;אספלניות, חומרי חבישה; הנכללים כולם בסוג 5.Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; all included in class 5.
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
התקנים ומכשירים לשימוש בשקילה הנכללים כולם בסוג 9.Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus; all included in class 9.
סוג: 10 (מכשירים רפואיים)Class: 10 (Medical apparatus)
התקנים ומכשירים המשמשים לשימוש ביתי; מכשור רפואי ביתי: פריטים אורתופדיים; חומרי חבישה; הנכללים כולם בסוג 10.Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials; all included in class 10.
סוג: 28 (משחקים, צרכי התעמלות)Class: 28 (משחקים, צרכי התעמלות)
צרכי התעמלות וספורט; הנכללים כולם בסוג 28.Games and playthings; gymnastic and sporting articles; decorations for Christmas trees; all included in class 28.
בעליםOwners
אבי פיינגרשAVI FEINGERSH
הבנאי 29, חולון, ישראלHabanay St. Units 171-174, Holon, Israel