הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

hunny bunny - 284133

hunny bunny
מספר סימן284133Trademark No.
תאריך הגשה27/03/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 3 (תכשירי ניקוי, קוסמטיקה)Class: 3 (Cleaning preparations, cosmetics)
תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; all included in class 3.
בעליםOwners
ביוטיקייר אי.ג'י. בע"מBeauty Care E.G. Ltd.
ת.ד. 12453, אשדוד, 77600, ישראלP.O.B. 12453, Ashdod, 77600, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
צלטנר, הלפרין, פיצ'ון, עו"דZeltner, Heilpern, Pitchon, Adv.
מרכז עזריאלי, מגדל עגול,דרך מנחם בגין 132 קומה 33, תל אביב, 67021, ישראלAzrieli Center, Round Tower 132 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67021, Israel