הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

flotilla - 154558

flotilla
מספר סימן154558Trademark No.
תאריך הגשה13/01/2002Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 39 (הובלה ואחסנה)Class: 39 (Transport and storage)
הפלגות צ'רטר ופלוטילות; כולן נכללות בסוג 39.Charter cruises and flotillas; all included in class 39.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה FLOTILLA אלא בצורה המופיעה בסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the word FLOTILLA but in the form appearing in the mark.
בעליםOwners
תלתנית ייעוץ לשירותים והשקעות בע"מTiltanit Services & Investments Counselling Ltd.
רחוב נחלת בנימין 28, תל אביב, ישראל28 Nahalat Binyamin Street, Tel Aviv, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
יהונתן צבי-אריה נח, עו"דJonathan Tsvei- Arieh Noach, Advs.
רחוב יפו 68, ירושלים, 94341, ישראל68 Jaffa Street, P.O.B. 7972, Jerusalem, 94341, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
25/03/2003קובל
31/10/2003קובל01/10/2003
03/02/2004רישום01/03/2004
29/01/2012אי תשלום חידוש31/01/2012
30/07/2012נמחק מסיבת אי תשלום חידוש31/07/2012