הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

ZEMDRI - 290114

ZEMDRIZEMDRI
מספר סימן290114Trademark No.
תאריך הגשה04/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 5 (תכשירי רוקחות)Class: 5 (Pharmaceutical preparations)
אנטיביוטיקות; הנכללות כולן בסוג 5.Antibiotics; all included in class 5.
סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימהGoods/Services for which priority is claimed
(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)(If only classification code is indicated, Priority is claimed for all goods/services included in that class, and specified above under the title Goods/Services)
ארה"ב, 22/06/2016, מספר 87/080092U.S.A., 22/06/2016, No. 87/080092
סוג: 5 (תכשירי רוקחות)Class: 5 (Pharmaceutical preparations)
בעליםOwners
Achaogen, Inc.
7000 Shoreline Court, Suite 371,, South San Francisco, California, 94080, U.S.A.
(Delaware Corporation)
המען למסירת הודעותAddress for Service
ד"ר שלמה כהן ושות'Dr. Shlomo Cohen & Co.
ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראלP.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel