הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

YO - 290106

YOYO
מספר סימן290106Trademark No.
תאריך הגשה04/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 5 (תכשירי רוקחות)Class: 5 (Pharmaceutical preparations)
ערכות לבדיקת איכות זרע לשימוש ביתי הכוללות, בעיקר, ריאגנטים אבחוניים רפואיים ותבחינים לבדיקת נוזלי גוף.Kits for testing sperm quality for home use comprised primarily of medical diagnostic reagents and assays for testing of body fluids
סוג: 10 (מכשירים רפואיים)Class: 10 (Medical apparatus)
ערכות לבדיקת איכות זרע לשימוש ביתי הכוללות, בעיקר, מכשירי אבחון רפואיים לאנליזה של נוזלי גוף.Kits for testing sperm quality for home use comprised primarily of medical diagnostic instruments for the analysis of body fluids
בעליםOwners
Medical Electronic Systems, LLC
5757 W. Century Blvd., Ste 805, Los Angeles, CA, 90045, U.S.A.
המען למסירת הודעותAddress for Service
ש. הורוביץ ושות'S. Horowitz & Co.
רח' אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 6102402, ישראל31 Ahad Haam St., P.O.B. 2499, Tel Aviv, 6102402, Israel