הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

YC INOX - 290104

YC INOX
מספר סימן290104Trademark No.
תאריך הגשה02/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 6 (מתכות פשוטות)Class: 6 (Common metals)
מתכות פשוטות, לא מעובדות או חצי מעובדות; פלדה יצוקה; צינורות מתכת; לוחות מתכת לבנייה; יריעות ולוחות עשויים מתכת; שפורפרות מתכת; צינורות מתכת; סגסוגות פלדה; יריעות פלדה; שפורפרות פלדה; צינורות פלדה; הנכללים כולם בסוג 6.Common metals, unwrought or semi-wrought; cast steel; pipework of metal; slabs of metal for building; sheets and plates of metal; tubes of metal; pipes of metal; steel alloys; steel sheets; steel tubes; steel pipes; all included in class 6.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
Disclaimer: No claim is made to the exclusive right to use "INOX" apart from the mark as shown.
בעליםOwners
YC INOX CO., LTD.
No. 270, Sec.4, Jungshan Rd., Shijou Shiang, Taiwan, Chang-Hwa Hsien, People's Republic of China
A corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C
המען למסירת הודעותAddress for Service
ד"ר שלמה כהן ושות'Dr. Shlomo Cohen & Co.
ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראלP.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel