הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

VINNIC - 290189

VINNICVINNIC
מספר סימן290189Trademark No.
תאריך הגשה08/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
סוללות; סוללות לכלי רכב; סוללות חשמליות; סוללות הנטענות מחדש; תאים יבשים; תאים חשמליים; מצברים; מצברים לכלי רכב; מטעני סוללה; תאים מגולוונים; סוללות סולאריות; תאים פוטוולטאים.Batteries; batteries for vehicles; electric batteries; rechargeable batteries; dry cells; electric cells; accumulators; accumulators for vehicles; battery chargers; galvanized cells; solar batteries; photovoltaic cells.
בעליםOwners
Chung Pak Investment Limited
7th Floor Chung Pak Commercial Building, 2 Cho Yue, Yau Tong Bay Kowloon, Hong Kong
המען למסירת הודעותAddress for Service
ריינהולד כהן ושותפיוReinhold Cohn and Partners
רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל אביב, 61131, ישראל26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 13239, Tel Aviv, 61131, Israel