הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

TUZEPTA - 290127

TUZEPTATUZEPTA
מספר סימן290127Trademark No.
תאריך הגשה05/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 5 (תכשירי רוקחות)Class: 5 (Pharmaceutical preparations)
הרכב ותכשיר תרופתי או רוקחי עבור אונקולוגיה.Medicinal or pharmaceutical composition and preparation for oncology.
בעליםOwners
Biocon Limited
20th KM, Hosur Road, Electronic City P.O., Bangalore, Karantaka, India
המען למסירת הודעותAddress for Service
ריינהולד כהן ושותפיוReinhold Cohn and Partners
רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל אביב, 61131, ישראל26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 13239, Tel Aviv, 61131, Israel