הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

TLV - 148481

TLV
מספר סימן148481Trademark No.
תאריך הגשה19/04/2001Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
שירותי יזמות והפקות של אירועים ומסיבות; הכל נכלל בסוג 41.Sevices of Enterprising and Production for Celebrations and Parties; all included in class 41.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באותיות T,L,V בנפרד, אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the T,L,V separately, but in the combination of the mark.
בעליםOwners
ההנאה המושלמת יזמות והפקות בע"מFull Enjoyment Enterprises and Productions Ltd.
רח' יצחק נפחא 3, תל אביב, 65231, ישראל3 Yizhak Nafha St., Tel Aviv, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
יעקב קלדרון, עו"דJacob Calderon, Adv.
רח' תבור 11, רמת השרון, 4722806, ישראלTAVOR STR. 11 Street, Ramat Hasharon, 4722806, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
06/12/2001קובל
31/01/2002קובל01/01/2002
03/05/2002רישום01/06/2002
19/04/2008אי תשלום חידוש01/05/2008
19/10/2008נמחק מסיבת אי תשלום חידוש01/11/2008