הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

THE SECRET IS IN THE BAG - 188204

THE SECRET IS IN THE BAG
מספר סימן188204Trademark No.
תאריך הגשה05/03/2006Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
תיקי נשיאה עבור ציוד שידור וצילום מקצועי; הנכללים כולם בסוג 9.Carrying cases for professional broadcasting and film equipment; all included in class 9.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.If the Hebrew version of the list of goods, or part thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should be interpreted according to the English version.
בעליםOwners
פטרול בגס בע"מPetrol Bags Ltd.
רחוב סוללים 3, תל אביב, ישראל3 Slelim Street, Tel Aviv, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"דHerzog, Fox Neeman & Co, Adv.
וייצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
13/02/2008נמחק - הוזנח