הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

SETO-CEL - 290119

SETO-CELSETO-CEL
מספר סימן290119Trademark No.
תאריך הגשה04/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 5 (תכשירי רוקחות)Class: 5 (Pharmaceutical preparations)
תכשירים רוקחיים; הנכללים כולם בסוג 5.Pharmaceutical preparations; all included in class 5.
סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימהGoods/Services for which priority is claimed
(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)(If only classification code is indicated, Priority is claimed for all goods/services included in that class, and specified above under the title Goods/Services)
ארה"ב, 30/08/2016, מספר 87/155090U.S.A., 30/08/2016, No. 87/155090
סוג: 5 (תכשירי רוקחות)Class: 5 (Pharmaceutical preparations)
בעליםOwners
Kite Pharma, Inc.
2225 Colorado Ave, Santa Monica, 90404, California, U.S.A.
A Delaware Corporation
המען למסירת הודעותAddress for Service
ד"ר שלמה כהן ושות'Dr. Shlomo Cohen & Co.
ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראלP.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel