הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

SCOPE Smart Station - 98750

SCOPE Smart Station
מספר סימן98750Trademark No.
תאריך הגשה21/05/1995Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
מוצרי תוכנת מחשב הנכללים בסוג 9.Computer program products included in class 9.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים: SMART STATION אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words: SMART STATION but in the combination of the mark.
בעליםOwners
כשדים מערכות תוכנה בע"מCASDIM SOFTWARE SYSTEMS LTD.
קרית אריה, פתח תקוה, ישראלKiryat Arieh, Petah Tikva, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
זליגסון גבריאלי ושות'Seligsohn Gabrieli & Co.
יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
25/02/1997קובל
30/04/1997קובל01/04/1997
05/08/1997רישום01/09/1997
21/05/2002אי תשלום חידוש01/06/2002
21/11/2002נמחק מסיבת אי תשלום חידוש01/12/2002