הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

PROLOK - 290128

PROLOKPROLOK
מספר סימן290128Trademark No.
תאריך הגשה05/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 10 (מכשירים רפואיים)Class: 10 (Medical apparatus)
שתלים כירורגיים המשמשים בניתוח אורתופדי לקיבוע גידים ורצועות לעצם.Surgical implants used in orthopaedic surgery for fixing tendons and ligaments to bone.
בעליםOwners
Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, U.S.A.
(New Jersey Corporation)
המען למסירת הודעותAddress for Service
ריינהולד כהן ושותפיוReinhold Cohn and Partners
רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל אביב, 61131, ישראל26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 13239, Tel Aviv, 61131, Israel