הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

PETROL - 188203

PETROL
מספר סימן188203Trademark No.
תאריך הגשה05/03/2006Application Date
תאריך תום תוקף05/03/2016Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
תיקי נשיאה עבור ציוד שידור וצילום מקצועי; הנכללים כולם בסוג 9.Carrying cases for professional broadcasting and film equipment; all included in class 9.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.If the Hebrew version of the list of goods, or part thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should be interpreted according to the English version.
בעליםOwners
פטרול בגס בע"מPetrol Bags Ltd.
רחוב סוללים 3, תל אביב, ישראל3 Slelim Street, Tel Aviv, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"דHerzog, Fox Neeman & Co, Adv.
וייצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
26/06/2007קובל
31/07/2007קובל01/07/2007
11/11/2007רישום01/12/2007