הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

OrderNet - 154560

OrderNet
מספר סימן154560Trademark No.
תאריך הגשה13/01/2002Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 36 (ביטוח ומימון)Class: 36 (Insurance and financing)
מסחר בניירות ערך ובנגזרים, הנכלל בסוג 36.Securities and derivatives trading, included in class 36.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ORDER ו-NET בנפרד, אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words ORDER and NET separately, but in the combination of the mark.
בעליםOwners
אורדרנט בע"מOrdernet Ltd.
רחוב נחלת בנימין 28, תל אביב, ישראל28 Nahalat Binyamin Street, Tel Aviv, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
יהונתן צבי-אריה נח, עו"דJonathan Tsvei- Arieh Noach, Advs.
רחוב יפו 68, ירושלים, 94341, ישראל68 Jaffa Street, P.O.B. 7972, Jerusalem, 94341, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
12/11/2002קובל
31/03/2003קובל01/03/2003
02/07/2003רישום01/08/2003
15/02/2009אי תשלום חידוש01/02/2009
28/07/2009נמחק מסיבת אי תשלום חידוש01/07/2009