הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

ODEM - 167713

ODEM
מספר סימן167713Trademark No.
תאריך הגשה02/11/2003Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 18 (עור וחיקויי עור)Class: 18 (Leather and imitations of leather)
עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, בגדים, תיבות ותיקי נסיעות, תיקים, מטריות, שמשיות ומקלות הליכה, שוטים, רתמים ואוכפים; הנכללים כולם בסוג 18.Leather imitation of leather, and goods made from these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and sadlery; all included in class 18.
בעליםOwners
אודם פופ-שופ בע"מOdem Pop-Shop Ltd.
קיבוץ גלויות 32, תל אביב, ישראלTel Aviv, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
יעקב בר-צבי, עו"דJacob Bar-Zvi, Adv.
מגדל משה אביב, קומה 42 רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראלMoshe Aviv Tower, 42 Floor 7 Jabotinsky St., Ramat Gan, 52520, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
03/05/2004קובל
31/08/2004קובל01/08/2004
05/12/2004רישום01/01/2005
27/11/2013אי תשלום חידוש28/11/2013
28/05/2014נמחק מסיבת אי תשלום חידוש29/05/2014