הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

NUROSENSE - 290154

NUROSENSENUROSENSE
מספר סימן290154Trademark No.
תאריך הגשה06/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 5 (תכשירי רוקחות)Class: 5 (Pharmaceutical preparations)
תכשירים לשיכוך כאבים, אנטי דלקתיים ומורידי חום; תכשירים להקלה על סימפטומים של הצטננות, שפעת ואלרגיות; משקאות תרופתיים ותכשירים להכנת משקאות תרופתיים; מדבקות עוריות; מדבקות עוריות דביקות; הנכללים כולם בסוג 5.Analgesic, anti-inflammatory and anti-pyretic preparations; preparations for the relief of symptoms of colds, influenza and allergies; medicated beverages and preparations for making medicated beverages; skin patches; adhesive skin patches; all included in class 5.
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
צגי אודיו/וידאו; מכשירים אלקטרוניים למעקב; גלאי תנועה וחיישני תנועה; מצלמות; מכשירי מדידה חשמליים; חיישני אינפרא-אדום; חיישנים (גלאים); התקני וידאו חשמליים ואלקטרוניים למעקב; התקני ביטחון ובטיחות למעקב אחרי שינוי טמפרטורות של גוף האדם; תוכנות מחשב, דהיינו למטרת פיקוח אחר טמפרטורות בני אדם; צגי מחשב; יישומי תוכנה (אפליקציות) המסופקים באופן מקוון או ניתנים להורדה; מכשירים אלקטרוניים למעקב אחר תינוקות; תוכנה ו/או יישומי תוכנה (אפליקציות) למטרות רפואיות ו/או כירורגיות; מערכות איסוף נתונים למטרות רפואיות; חיישנים למעקב אחר תינוקות ואזעקות; הנכללים כולם בסוג 9.Audio/video monitors; electronic monitoring devices; motion detectors and motion sensors; cameras; electric measuring apparatus; infrared sensors; sensors (detectors); electric and electronic video surveillance installations; safety and security devices for monitoring changes in temperature in the human body; computer software, namely for the purpose of human temperature monitoring; computer monitors; software applications (apps) delivered online or as downloadable applications; electronic baby monitoring devices; software and/or software applications (apps) for medical and/or surgical applications; data collecting systems for medical purposes; baby monitoring sensors and alarms. all included in class 9.
סוג: 10 (מכשירים רפואיים)Class: 10 (Medical apparatus)
התקנים להדמיה רפואית; מכשירי אבחון למטרות רפואיות; מכשירי הדמיה לאבחון למטרות רפואיות; מכשירי אבחון ומדידה למעקב אחר טמפרטורה; מכשירי בקרה אלקטרוניים לשימוש רפואי; צגים למעקב אחר נשימה; חיישנים למעקב אחר נשימה; מכשירי מדידה ומכשירים המותאמים למטרת מעקב על בריאות וטמפרטורה; צגים למעקב על הלב; מדי חום לשימוש רפואי; מדי חום; מדי חום נוזליים; מכשירים למעקב אחר נשימת התינוק; הנכללים כולם בסוג 10.Medical imaging apparatus; diagnostic apparatus for medical purposes; diagnostic imaging apparatus for medical purposes; diagnostic measuring apparatus for the purpose of temperature monitoring; electronic monitoring instruments for medical use; respiration monitors; breathing sensors; measuring devices and instruments adapted for the purpose of health and temperature monitoring; heart monitors; thermometers for medical use; fever thermometers; liquid thermometers; infant respiratory monitors; all included in class 10.
סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימהGoods/Services for which priority is claimed
(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)(If only classification code is indicated, Priority is claimed for all goods/services included in that class, and specified above under the title Goods/Services)
איחוד האירופי לסימני מסחר, 01/12/2016, מספר 016126261European Community Trade Mark, 01/12/2016, No. 016126261
סוג: 5 (תכשירי רוקחות), 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים), 10 (מכשירים רפואיים)Class: 5 (Pharmaceutical preparations), 9 (Scientific, electric apparatus, computers), 10 (Medical apparatus)
בעליםOwners
Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Dansom Lane, Hull, Yorkshire HU8 7DS, United Kingdom
המען למסירת הודעותAddress for Service
גלוזמן ושות', משרד עורכי דיןGlusman & Co., Law Offices
"אשדר 2000", קומה 1, דרך יגאל אלון 55, תל אביב, 6789115, ישראל"Ashdar 2000" Building, 1th floor, 55 Ygal Alon St, Tel Aviv, 6789115, Israel