הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

MOBILITY MASTER - 290144

MOBILITY MASTERMOBILITY MASTER
מספר סימן290144Trademark No.
תאריך הגשה06/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
תוכנה שמנהלת קונפיגורציה, קושחה ושירותי תוכנה לבקרי רשת.Software that manages configuration, firmware, and software services for network controllers.
סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימהGoods/Services for which priority is claimed
(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)(If only classification code is indicated, Priority is claimed for all goods/services included in that class, and specified above under the title Goods/Services)
ארה"ב, 13/06/2016, מספר 87069304U.S.A., 13/06/2016, No. 87069304
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
בעליםOwners
Aruba Networks, Inc.
1344 Crossman Avenue, Sunnyvale, 94089, California, U.S.A.
(Delaware Corporation)
המען למסירת הודעותAddress for Service
אלן שנקמאן, עו"דEllen Shankman, Adv.
רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל10 Plaut St., Rehovot, 76706, Israel