הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

MELLIUS - 290148

MELLIUSמליוס
מספר סימן290148Trademark No.
תאריך הגשה06/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
ניהול עסקי של חברות, לרבות הקמת חברות; פיתוח עסקי; טיפול בעסקים, לרבות ייצוג וייעוץ משפטי וחשבונאי מקצועי; הנכללים כולם בסוג 35.Business management of companies, including establishment of companies; business development; business administration, including professional legal and accountancy representation and counselling; all included in Class 35.
סוג: 36 (ביטוח ומימון)Class: 36 (Insurance and financing)
הקמת קרנות ונאמנויות; שירותי ניהול קרנות ונאמנויות; ייעוץ, מחקר ומידע הקשורים לעניינים כספיים; הנכללים כולם בסוג 36.Establishment of funds and trusts; management services of funds and trusts; consultancy, research and information relating to financial affairs; all included in Class 36.
סוג: 45 (שרותים אישיים וחברתיים)Class: 45 (Personal and social services)
שירותים משפטיים, לרבות שירותים משפטיים הקשורים להקמה ורישום של חברות; הנכללים כולם בסוג 45.Legal services, including legal services relating to company formation and registration; all included in class 45.
בעליםOwners
Mellius Ltd.
Grunenbergstrasse 15, Wadenswil, 8820, Switzerland
המען למסירת הודעותAddress for Service
ש. הורוביץ ושות'S. Horowitz & Co.
רח' אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 6102402, ישראל31 Ahad Haam St., P.O.B. 2499, Tel Aviv, 6102402, Israel