הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

INSPIRED BY DEAD SEA - 282826

INSPIRED BY DEAD SEAINSPIRED BY DEAD SEA
מספר סימן282826Trademark No.
תאריך הגשה15/02/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 3 (תכשירי ניקוי, קוסמטיקה)Class: 3 (Cleaning preparations, cosmetics)
תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; all included in class 3.
בעליםOwners
אלפא ואומגה אייג'לס בע"מAGELESS ALPHA & OMEGA LTD.
האג 69, ת.ד. 56139, חיפה, 3498072, ישראל69 Hague street, P.O.B. 56139, Haifa, 3498072, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
אורן אוזן, עורך דיןOREN UZAN, ADV.
דרך העצמאות 82, קומה 2, חיפה, 3303403, ישראל82 Ha`atzma`ut St., Haifa, Israel