הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

HERFIL - 290168

HERFILהרפיל
מספר סימן290168Trademark No.
תאריך הגשה07/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 5 (תכשירי רוקחות)Class: 5 (Pharmaceutical preparations)
תכשירי רוקחות, רפואה ווטרינריה; תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; מזון וחומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי ווטרינרי, מזון לתינוקות; תוספי תזונה לבני אדם ולחיות; אספלניות, חומרי חבישה; חומרים למילוי שיניים, שעווה המשמשת לריפוי שיניים; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; all included in class 5.
בעליםOwners
אוניפארם בע"מUNIPHARM LTD.
ת.ד. 21429, תל אביב, 6121301, ישראלP.O.B. 21429, Tel Aviv, 6121301, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
אוניפארם בע"מUnipharm Ltd.
מחלקת המשפטית, ת.ד. 21429, תל אביב, ישראלLegal Department, P.O.B. 21429, Tel Aviv, Israel