הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

GMAC - 290120

GMACGMAC
מספר סימן290120Trademark No.
תאריך הגשה04/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 16 (נייר וצרכי נייר)Class: 16 (Paper and paper goods)
ספרים, ספרונים, עלוני חדשות, חוברות הדרכה, הנחייה, חוברות טכניות, דוחות סטטיסטיים, דוחות מחקר, סיכומים וניירות הנוגעים לבחינות המשמשות ככלי עזר בקביעת הקבלה לבתיה"ס לניהול בוגרים; הנכללים כולם בסוג 16.Books, booklets, newsletters, guidance manuals, guides, technical manuals, statistical reports, research reports, summaries and papers pertaining to examinations used as an aid in determining admission to graduate management schools; all included in class 16.
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
שרותים חינוכיים,שהם,הכנה, ניהול וניקוד של מבחנים סטנדרטים למדידה ולקביעת כישוריים, יכולות ולמידה כעזרה בקביעת כשירות לסיים בתי ספר ; הפצת מידע בנוגע להכנה, ניהול וניקוד למבחן סטנדרטים למבקשים לנהל תוכניות השכלה; הנכללים כולם בסוג 41.Educational services, namely, preparing, administering, and scoring standardized tests for measuring and determining skills, abilities and learning as an aid in determining eligibility for admission to graduate schools; disseminating information regarding the preparation, administration and scoring of standardized test of applicants to management education programs; all included in class 41.
בעליםOwners
Graduate Management Admission Council
11921 Freedom Drive, Suite 300, Reston, Virginia, 20190, U.S.A.
(Virginia Corporation)
המען למסירת הודעותAddress for Service
ד"ר שלמה כהן ושות'Dr. Shlomo Cohen & Co.
ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראלP.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel