הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

FlexiFrame - 251038

FlexiFrame
מספר סימן251038Trademark No.
תאריך הגשה12/11/2012Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 16 (נייר וצרכי נייר)Class: 16 (Paper and paper goods)
גלופות, הכוללות גלופות לשימוש בתעשיית האלקטרוניקה.Printing blocks, including printing blocks used in electronics industry.
בעליםOwners
צורון א.ש.ח. בע"מSuron ACA Ltd.
מעגן מיכאל, 3780500, ישראלKibbutz Maagan Michael, 3780500, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
ד"ר יורם צביון, עו"פDr. Yoram Tsivion, Patent Attorney
הטוחן 2, ת.ד. 3148, קיסריה, 38900, ישראל2 Hatochen, P.O.B. 3148, Kisarya, 38900, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
30/12/2014נמחק - הוזנח