הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

FREESTYLE LIBRE RIO - 290188

FREESTYLE LIBRE RIOFREESTYLE LIBRE RIO
מספר סימן290188Trademark No.
תאריך הגשה08/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
Software used for the management of diabetes; software for use with glucose sensors; glucose reporting software; software for use with continuous glucose monitoring systems; mobile software applications in the field of diabetes management.
סוג: 10 (מכשירים רפואיים)Class: 10 (Medical apparatus)
Medical apparatus and instruments for diabetes management use; medical apparatus and instruments for monitoring glucose; sensor-based glucose monitors for medical purposes; glucose meters for medical purposes; continuous glucose monitoring systems composed of medical apparatus for monitoring glucose.
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
Providing glucose reporting software services; cloud platform services featuring software for sharing, reporting, maintaining, managing, monitoring and analyzing of medical information in the field of diabetes management; providing temporary use of on-line non-downloadable software for sharing, reporting, maintaining, managing, monitoring and analyzing of medical information in the field of diabetes management; providing a website featuring on-line non-downloadable software that enables users to share, report, maintain, manage, monitor and analyze medical information in the field of diabetes management; software as a service (SAAS) services featuring software for sharing, reporting, maintaining, managing, monitoring and analyzing of medical information in the field of diabetes management; Platform as a service (PAAS) featuring interactive computer software platforms for sharing, reporting, maintaining, managing and monitoring of medical information in the field of diabetes management.
סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימהGoods/Services for which priority is claimed
(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)(If only classification code is indicated, Priority is claimed for all goods/services included in that class, and specified above under the title Goods/Services)
ארה"ב, 04/08/2016, מספר 87127997U.S.A., 04/08/2016, No. 87127997
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
ארה"ב, 04/08/2016, מספר 87128096U.S.A., 04/08/2016, No. 87128096
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
ארה"ב, 04/08/2016, מספר 87128119U.S.A., 04/08/2016, No. 87128119
סוג: 10 (מכשירים רפואיים)Class: 10 (Medical apparatus)
בעליםOwners
Abbott Diabetes Care Inc.
1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502, U.S.A.
(Delaware Corporation)
המען למסירת הודעותAddress for Service
אלן שנקמאן, עו"דEllen Shankman, Adv.
רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל10 Plaut St., Rehovot, 76706, Israel