הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

CONTROLS LTD - 121885

CONTROLS LTD
מספר סימן121885Trademark No.
תאריך הגשה23/08/1998Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 6 (מתכות פשוטות)Class: 6 (Common metals)
מתכות פשוטות וסגסוגותיהם; חומרי בניה ממתכת; חמרים מתכתיים עבור פסי מסילות רכבת; כבלים ותייל לא חשמליים העשויים ממתכת פשוטה, מוצרי ברזל; פריטים קטנים של מוצרי מתכת; צינורות ואבובים ממתכת; סחורות ממתכת פשוטה שאינן נכללות בסוגים אחרים; עופרות מתכת; כולם נכללים בסוג 6.Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; goods of common metal not included in other classes; ores; all included in class 6.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה CONTROLS, אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the word CONTROLS, but in the combination of the mark.
בעליםOwners
אנגלו ישראל קונטרול סיסטמס (1998) בע"מANGLO ISRAEL CONTROL SYSTEMS (1998) LTD.
תל אביב, ישראלTel Aviv, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
שי כרמל ושות', עו"דShai Carmel & Co. Adv.,
כפר סבא 17, תל אביב, 65147, נווה צדק, ישראלKfar Saba 17, Tel Aviv, 65147, Neve Zedek, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
25/07/1999קובל
30/11/1999קובל01/11/1999
05/03/2000רישום01/04/2000
23/08/2005אי תשלום חידוש01/09/2005
23/02/2006נמחק מסיבת אי תשלום חידוש01/03/2006