הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

CELEBRATING BATHTIME - 273477

CELEBRATING BATHTIME
מספר סימן273477Trademark No.
תאריך הגשה29/03/2015Application Date
תאריך תום תוקף29/03/2025Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 11 (התקני תאורה)Class: 11 (Apparatus for lighting)
ברזים וחלקיהם; ציוד והתקנים למטרות סניטריות; ציוד והתקנים לאספקת מים; הנכללים כולם בסוג זה.Taps and components; wquipment and devices for sanitary purposes; equipment and devices for water supply; all included in this class .
סוג: 16 (נייר וצרכי נייר)Class: 16 (Paper and paper goods)
פרסומים מודפסים, ספרים, ספרונים, חוברות, קטלוגים, שלטים, מדבקות, כולם בתחום של טיפול בילדים, הורות, גידול ילדים, התפתחות ילדים וחינוך ילדים; דברי דפוס; צילומים; איורים; צרכי כתיבה; חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות ; הנכללים כולם בסוג זה.Printed publications, books, booklets, pamphlets, catalogues, signs, stickers, all in the field of child care, parenting, child raising, child development and child education; printed matter; photographs; illustrations; stationery; instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers’ type; printing blocks ; all included in this class.
סוג: 28 (משחקים, צרכי התעמלות)Class: 28 (משחקים, צרכי התעמלות)
צעצועים, משחקים ודברי משחק, ; צרכי התעמלות וספורט לתינוקות, לפעוטות ולילדים; חלקים ואביזרים לכל הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג זה.Toys, games and playthings, gymnastic and sporting articles for babies, for infants and for children; parts and accessories for all the foregoing goods; all included in this class.
בעליםOwners
גלובל מרקטינג אנטרפרייז (ג'י אמ אי) בע"מGlobal Marketing Enterprise (GME) Ltd.
ת.ד. 25202, תל אביב, ישראלP.O.B. 25202, Tel Aviv, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
רונית זנגו אשל, עו"דRonit Zango Eshel, Adv.
שד' ירושלים 8, נתניה, 4243719, ישראל8 Jerusalem, Netanya, 4243719, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
13/04/2015קובל30/04/2015
03/08/2015רישום31/08/2015