הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

BAT SHLOMO - 289983

BAT SHLOMO
מספר סימן289983Trademark No.
תאריך הגשה01/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 33 (משקאות כהליים)Class: 33 (Alcoholic beverages)
משקאות כוהליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33.Alcoholic beverages (except beers); all included in class 33.
בעליםOwners
כרמי בת שלמהBat Shlomo Vineyards
ת.ד. 149, 30889, ת.ד. 149, קיסריה, 30889, ישראלPOB 149, 30889, P.O.B. 149, Caesarea, 30889, Israel
כרמי בת שלמה
המען למסירת הודעותAddress for Service
אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'Agmon & Co. Rosenberg Hachoen & Co.
הגן הטכנולוגי מלחה, בניין 1, ת.ד. 4675, ירושלים, 9104601, ישראלP.O.B. 4675, Jerusalem, 91040601, Israel