הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

ASPIRA IVD - 290121

ASPIRA IVDASPIRA IVD
מספר סימן290121Trademark No.
תאריך הגשה04/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
שירותי בדיקות אבחון ומחקר קליני בתחום מחקרים קליניים ולימודי מחקר; הנכללים כולם בסוג 42.Diagnostic testing and clinical research services in the field of clinical trials and research studies; all included in class 42.
סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימהGoods/Services for which priority is claimed
(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)(If only classification code is indicated, Priority is claimed for all goods/services included in that class, and specified above under the title Goods/Services)
ארה"ב, 06/06/2016, מספר 87062150U.S.A., 06/06/2016, No. 87062150
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
בעליםOwners
Vermillion, Inc.
Austin, Texas, 78738, U.S.A.
(Delaware Corporation)
המען למסירת הודעותAddress for Service
הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"דHerzog, Fox Neeman & Co, Adv.
וייצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel