הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

AEROPAK - 290146

AEROPAK
מספר סימן290146Trademark No.
תאריך הגשה06/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 3 (תכשירי ניקוי, קוסמטיקה)Class: 3 (Cleaning preparations, cosmetics)
פתרונות ניקוי, תכשירי ניקוי, הברקת ריהוט וריצוף, תכשירי הברקה (ליטוש), הברקה שעווה, ואקס (הברקה---) חומרי שימור עור (הברקה), תכשירי להסרת לכה; הנכללים כולם בסוג 3.scouring solutions, cleaning preparations, windscreen cleaning liquids, polish for furniture and flooring, shining preparations (polish), polishing wax, wax (polishing--), preseratives for leather (polishes), lacquer- removing preparations; all included in class 3.
בעליםOwners
ג'ונקיאנג פאנגJunqiang Peng
NO.3039,Baoan North Road,Luohu District, Shenzhen City, People's Republic of China
המען למסירת הודעותAddress for Service
אדיסון עורכי פטנטים בע"מedison patent attorneys Ltd
גולדה מאיר 3, ת.ד. 4091, נס ציונה, 7414002, ישראל3 Golda meir, P.O.B. 4091, Nes Ziyyona, 7414002, Israel