הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

4Bed - 188455

4Bed
מספר סימן188455Trademark No.
תאריך הגשה20/04/2006Application Date
תאריך תום תוקף20/04/2016Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 24 (אריגים)Class: 24 (Textiles)
כלי מיטה, מגבות, שמיכות, מפות, כיסויי סלון; הנכללים כולם בסוג 24.Bedsheets, towels, blankets, tablecoth, sofa cover; all included in class 24.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה BED בנפרד, אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the word BED separately, but in the combination of the mark.
בעליםOwners
מנהטן - אריגי עמר בע"מManhattan Arige Amar Ltd.
מזרחי 8, תל אביב, ישראלMizrachi 8 St., Tel-Aviv, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
24/06/2007קובל
31/07/2007קובל01/07/2007
11/11/2007רישום01/12/2007