הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

... quest Oasis Internat - 152278

... quest Oasis Internat
מספר סימן152278Trademark No.
תאריך הגשה24/09/2001Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
שירותי כוח אדם; הנכללים בסוג 35.human resources services; all included in class 35.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים INTERNATIONAL, LTD בנפרד, אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL, LTD separately, but in the combination of the mark.
בעליםOwners
קווסט אואזיס אינטרנשיוניל בע"מQuest Oasis International Ltd.
רחוב גבריאלוב 25, רחובות, ישראלRehovot, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
יריב דקל, עו"דYariv Dekel, Adv.
רחב ביאליק 10, ראשון לציון, ישראל10 Bialik Street, Rishon Lezion, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
21/04/2002קובל
30/06/2002קובל01/06/2002
02/10/2002רישום01/11/2002
24/09/2008אי תשלום חידוש01/10/2008
22/07/2009נמחק מסיבת אי תשלום חידוש01/07/2009