הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

... RUSTICO a slice of - 218208

... RUSTICO a slice of
מספר סימן218208Trademark No.
תאריך הגשה12/01/2009Application Date
תאריך תום תוקף12/01/2019Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 43 (הספקת מזון ומשקה)Class: 43 (Providing food and drink)
מסעדה הנכללת בסוג 43.Restaurant included in class 43.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים A SLICE OF ITALY בנפרד, אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words A SLICE OF ITALY separately, but in the combination of the mark.
בעליםOwners
קונטנטו מסעדנות בע"מCONTENTO RESTAURANTS LTD
רוטשילד 15, תל אביב-יפו, מסעדת רוסטיקו, ישראלRothschild 15, Tel-Aviv-Yafo, Rostico, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
כרמל נפתלי, עו"דCarmel Naftali, Adv.
רחוב החילזון 3, רמת גן, 52522, ישראל5 Hahilazon St., Ramat Gan, 52522, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
28/07/2010קובל29/07/2010
03/11/2010רישום30/11/2010