הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

... RIMON INVESTMENTS FU - 205668

... RIMON INVESTMENTS FU
מספר סימן205668Trademark No.
תאריך הגשה11/11/2007Application Date
תאריך תום תוקף11/11/2017Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 36 (ביטוח ומימון)Class: 36 (Insurance and financing)
שירותים פיננסים, עסקי מימון, עסקי כספים, פעולות פיננסיות בשוק ההון, מערכת ניהול רכוש וקרנות באמצעות מכשירים פיננסיים מכל הסוגים, קרנות גידור; הנכללים כולם בסוג 36.Financial services, monteary affairs, financial affairs, financial activities in the stock market, system of managing of prperties and funds by financial instruments of all kinds; hedge funds; all included in class 36.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים INVESTMENT FUND, אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words INVESTMENTS FUND, but in the combination of the mark.
בעליםOwners
רימון ז.צ. ניהול (2005) בע"מRimon Z.Z. Management (2005) Ltd.
מרכז עסריאלי 1, תל אביב, 67021, ישראל1 Azrieli Center, Tel Aviv, 67021, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
יהונתן צבי-אריה נח, עו"דJonathan Tsvei- Arieh Noach, Advs.
רחוב יפו 68, ירושלים, 94341, ישראל68 Jaffa Street, P.O.B. 7972, Jerusalem, 94341, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
11/12/2008קובל
31/12/2008קובל01/12/2008
06/05/2009רישום01/05/2009