הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

... DS TECHNOLOGY DSTVIT - 290164

... DS TECHNOLOGY DSTVIT
מספר סימן290164Trademark No.
תאריך הגשה07/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 5 (תכשירי רוקחות)Class: 5 (Pharmaceutical preparations)
תכשירי רוקחות, רפואה ווטרינריה; תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; מזון וחומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי ווטרינרי, מזון לתינוקות; תוספי תזונה לבני אדם ולחיות; אספלניות, חומרי חבישה; חומרים למילוי שיניים, שעווה המשמשת לריפוי שיניים; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; all included in class 5.
בעליםOwners
גבריאל חחיאשויליGavriel Hahiashvili
המלכים 23, באר שבע, ישראלHamalachim 23, Beer-Sheva, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
רפאל ברוך חסין, עו"דRefael Baruch Hassin
הניירטה סולד 4, מול הקשתות, ת.ד. 6076, באר שבע, ישראל4 Henrita Sold, P.O.B. 6076, Beer Sheva, Israel