הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

266860

מספר סימן266860Trademark No.
תאריך הגשה17/07/2014Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 16 (נייר וצרכי נייר)Class: 16 (Paper and paper goods)
נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים; מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות.Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers’ type; printing blocks.
סוג: 28 (משחקים, צרכי התעמלות)Class: 28 (משחקים, צרכי התעמלות)
משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד.Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees.
בעליםOwners
ערוץ הופ! בע"מHOP! CHANNEL LTD.
רחוב הרוגי מלכות 7, תל אביב, 69714, ישראלרחוב הרוגי מלכות 7, תל אביב, 69714, ישראל
חברה פרטית