הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

167716

מספר סימן167716Trademark No.
תאריך הגשה02/11/2003Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 16 (נייר וצרכי נייר)Class: 16 (Paper and paper goods)
נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו שאינם נכללים בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאמנים; מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד; חומרי לימוד והוראה; חומרים פלסטייים לאריזה; אותיות דפוס; גלופות; הנכללים כולם בסוג 16.Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationary; adhesives for stationary or household purposes' artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' typw; printing blocks; all included in class 16.
בעליםOwners
אודם פופ-שופ בע"מOdem Pop-Shop Ltd.
קיבוץ גלויות 32, תל אביב, ישראלTel Aviv, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
יעקב בר-צבי, עו"דJacob Bar-Zvi, Adv.
מגדל משה אביב, קומה 42 רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראלMoshe Aviv Tower, 42 Floor 7 Jabotinsky St., Ramat Gan, 52520, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
03/05/2004קובל
31/08/2004קובל01/08/2004
05/12/2004רישום01/01/2005
27/11/2013אי תשלום חידוש28/11/2013
28/05/2014נמחק מסיבת אי תשלום חידוש29/05/2014