הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

בורגר קינג - 129183

בורגר קינג
מספר סימן129183Trademark No.
תאריך הגשה14/07/1999Application Date
תאריך תום תוקף14/07/2020Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
מסעדות, בתי קפה, אספקה של ארוחות וכל השירותי הקשורים או הכרוכים בכך, וכן הספקת מזון באופן כללי, מסחר, הפצה קמעונאות והשכרה של שירותי הקשורים עם האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 42.Restaurants, roadhouses, cafes, supply of meals and all services connected or ancillary to the same; as well as merchandising, distribution, retail and rental services connected with the above.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים בורגר, קינג אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words בורגר, קינג but in the combination of the mark.
בעליםOwners
BURGER KING CORPORATION
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida, 33126, U.S.A.
(Florida Corporation)
המען למסירת הודעותAddress for Service
דר' אייל ברסלר, עו"פDr Eyal Bressler, Patent Attorney
בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראלLazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 52522, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
12/12/1999קובל
29/02/2000קובל01/02/2000
06/06/2000רישום
09/07/2006חידוש התוקף01/08/2006
16/10/2012מינוי מיופה כוחדר' אייל ברסלר, עו"פDr Eyal Bressler, Patent Attorney
16/10/2012ביטול מיופה כוחהרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"דHerzog, Fox, Neeman & Co., Adv.
09/02/2015רישום רשותBurger King Europe GmbH26/02/2015
09/02/2015רישום רשותרסטורנט אינווסטמנטס 1 (2014) בע"מRestaurant Investments 1 (2014) Ltd.26/02/2015