הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

קוגרס - 290193

קוגרסקוגרס
מספר סימן290193Trademark No.
תאריך הגשה08/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
ייעוץ לניהול עסקי; פרסום ושיווק נדל"ן; מנהל עסקים; שירותי רכישה עבור עסקים אחרים; ניהול מו"מ מסחרי וביצוע עסקאות מסחריות עבור אחרים; ניהול עסקי של פרויקטים של בניה; הנכללים כולם בסוג 35.Business management consultancy; advertising and marketing for real estate; business administration; purchasing services for other businesses; negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties; business project management services for construction projects; all included in class 35.
סוג: 36 (ביטוח ומימון)Class: 36 (Insurance and financing)
ניהול נכסי דלא ניידי; מימון פרויקטים של בניה; שירותי השקעות בנדל"ן; השקעות הון; שירותים פיננסיים לפרויקטים של בניה; ארגון הסכמי רכישה ומכירה של נדל"ן; ניתוח פיננסי; מידע פיננסי; קרנות משותפות; הון להשקעה; הנכללים כולם בסוג 36.Real estate management; arranging finance for construction projects; real estate investment services; investment of funds; financial services for construction projects; concluding agreements for others for the sale or purchase of real estate; financial analysis; financial information; mutual funds; capital investment; all included in class 36.
בעליםOwners
קרן הגשמה בע"מKeren Hagshama Ltd
ויצמן 34, כפר סבא, ישראלWeizmann 34, Kfar Saba, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"דHerzog, Fox Neeman & Co, Adv.
וייצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel