הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

פארטי זון - 104147

פארטי זוןPARTY ZONE
מספר סימן104147Trademark No.
תאריך הגשה20/03/1996Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
חינוך ובידור.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים: פארטי זון אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words: PARTY ZONE but in the combination of the mark.
בעליםOwners
פארטי זון חיפה בע"מPARTY ZONE HAIFA LTD.
תל אביב, ישראלTel Aviv, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
רפאל מוזס, עו"דRaphael Mozes, Adv.
רחוב אבן גבירול 52, תל אביב, 64364, ישראל52 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, 64364, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
27/07/1998נמחק - הוזנח