הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

מוריה - 157542

מוריה
מספר סימן157542Trademark No.
תאריך הגשה06/06/2002Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 36 (ביטוח ומימון)Class: 36 (Insurance and financing)
מסחר במכוניות וליסינג של כלי רכב; כולם נכללים בסוג 36.Car trading and vehicle leasing; all included in class 36.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מרכז מכירת רכב, אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words מרכז מכירת רכב, but in the combination of the mark.
בעליםOwners
מכוניות מוריה בע"מMoriah cars Ltd.
רחוב התנופה 5 תלפיות, ירושלים, ישראלJerusalem, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
יהונתן צבי-אריה נח, עו"דJonathan Tsvei- Arieh Noach, Advs.
רחוב יפו 68, ירושלים, 94341, ישראל68 Jaffa Street, P.O.B. 7972, Jerusalem, 94341, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
10/02/2003קובל
31/03/2003קובל01/03/2003
02/07/2003רישום01/08/2003
30/06/2009אי תשלום חידוש01/06/2009
29/12/2009נמחק מסיבת אי תשלום חידוש31/12/2009