הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

מוצרי גמר אשטרום תעש ... - 273368

מוצרי גמר אשטרום תעש ...BG BOND
מספר סימן273368Trademark No.
תאריך הגשה23/03/2015Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 1 (חומרים כימיים)Class: 1 (Chemicals)
מוצרים כימיים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום, וכן בחקלאות, גננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים, חומרים פלסטיים בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי דליקות; תכשירי הרפיה והלחמה; חומרים כימיים לשימור מצרכי מזון; חומרי בורסקאות; דבקים המשמשים בתעשייה; דבקים אקריליים לשימוש בבנייה; כל הנכלל בסוג 1.Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; acrylic adhesives for use in building; all included in class 1.
סוג: 2 (צבעים)Class: 2 (Paints)
צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול עץ; חומר גוון, קובעי צבע; שרפים טבעיים גולמיים; מתכות בצורת ריקועים ואבקה עבור צבעים, קשטנים, מדפיסים ואומנים; כל הנכלל בסוג 2.Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists; all included in class 2.
סוג: 19 (חמרי בנייה לא מתכתיים)Class: 19 (Non-metallic building materials)
חומרי בנין (לא מתכתיים); צינורות קשיחים מתכתיים לבניה; אספלט, זפת וחמר; בניינים ניידים שאינם מתכתיים, מצבות שאינן ממתכת; כל הנכלל בסוג 19.Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal; all included in class 19.
בעליםOwners
בי. ג'י. טכנולוגיות (ישראל) בע"מB.G TECHNOLOGIES (ISRAEL) LTD
בית גוברין, לכיש, 79370, ד.נ. לכיש דרום, ישראל
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
ערן פרזנטי, עו"ד, אצל מ. פירון ושות', עו"דEran Presenti, Adv., c/o M. Firon and Co., Adv.
מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2, תל אביב, 6706054, ישראל360 Edgar Tower, 2 Hachlocha Street, Tel Aviv, 6706054, Israel