הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

לאהוב את הכל ביחד ال ... - 290107

לאהוב את הכל ביחד ال ...LOVE IT TOGETHER
מספר סימן290107Trademark No.
תאריך הגשה04/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 16 (נייר וצרכי נייר)Class: 16 (Paper and paper goods)
נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים; מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה; אותיות דפוס; גלופותPaper cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging; printers’ type; printing blocks
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראשClothing, footwear, headgear
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיותAdvertising; business management; business administration; office functions
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבותEducation; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities
בעליםOwners
CAROL-ANN MELTZER
101 Carisbrook Street, Sydenham East, JOHANNESBURG, Republic of South Africa
המען למסירת הודעותAddress for Service
ד"ר מרק פרידמן בע"מDr. Mark Friedman Ltd.
מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראלMoshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky Street, Ramat Gan, 52520, Israel