הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

טבעוני נ.י. טבעוני ב ... - 121821

טבעוני נ.י. טבעוני ב ...
מספר סימן121821Trademark No.
תאריך הגשה20/08/1998Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
טיפול בשיטות רפואה משלימה; הנכלל בסוג 42.Holistic medical treatment; included in class 42.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים והאותיות המופיעות בסימן, אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of all the words and letters appearing in the mark, but in the combination of the mark.
בעליםOwners
נ.י. טבעוני בע"מN.Y. Tivoni Ltd.
רחוב רמז 33, יהוד, ישראל33 Remez Street, Yahud, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
משה אזולאי, עו"דMoshe Azoulay, Adv.
רחוב שינקין 74, תל אביב, 65223, ישראל74 Sheinkin Street, Tel Aviv, 65223, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
30/05/1999קובל
30/09/1999קובל01/09/1999
30/09/1999קובל01/09/1999
05/01/2000רישום01/02/2000
20/08/2005אי תשלום חידוש01/09/2005
20/02/2006נמחק מסיבת אי תשלום חידוש01/03/2006