הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

זה מה יש - 290137

זה מה ישZe Ma Yesh
מספר סימן290137Trademark No.
תאריך הגשה05/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 16 (נייר וצרכי נייר)Class: 16 (Paper and paper goods)
נייר וקרטון; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים; מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה; אותיות דפוס; גלופות; הנכללים כולם בסוג 16.Paper and cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging; printers’ type; printing blocks; all included in class 16.
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
שרותי פרסום וקידום מכירות באמצעות מאגרי מידע מקוונים (ON LINE) או ברשתות תקשורת המוניות ו/או חברתיות דומות הנכללים בסוג 35.
סוג: 38 (תקשורת)Class: 38 (Telecommunications)
תקשורת מידע, לרבות דפים באינטרנט או ברשתות תקשורת המוניות ו/או חברתיות דומות; תקשורת נתונים; אספקת גישה למשתמשים לרשת האינטרנט או למאגרי נתונים; שירותי תקשורת; Internet Portal; הנכללים בסוג 38.
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
מידע בנוגע לתרבות, פנאי וחינוך, המסופק בצורה מקוונת (ON LINE), ממאגר נתונים ממוחשב או באמצעות האינטרנט או באמצעות רשתות לתקשורת המונית ו/או חברתי דומות; הנכללים בסוג 41.
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
שירותי מידע מגוון, באמצעות מאגרי מידע מקוונים (ON LINE) באינטרנט או ברשתות תקשורת המוניות ו/או חברתיות דומות, הנכללים בסוג 42.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
הסימן מוגבל לצבע האדום הנראה בסימן.The mark is limited to the colour/s as shown in the mark: Red.
בעליםOwners
אורנה מאירסוןOrna Meirson
מנחם בגין 22, ת.ד. 2355, קרית מוצקין, 2612301, ישראל22 Menham Begin, P.O.B. 2355, Qiryat Motzkin, 2612301, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
גיא אשכנזי, משרד עו"דGuy Ashkenazi, Law Office
ת.ד. 137, ראש פינה, 1210002, ישראלP.O.B. 137, Rosh Pinna, 1210002, Israel