הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

דיספורט - 290110

דיספורטדיספורט
מספר סימן290110Trademark No.
תאריך הגשה04/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 5 (תכשירי רוקחות)Class: 5 (Pharmaceutical preparations)
תכשירים וחומרים רוקחיים; תכשירים וחומרים וטרינריים וסניטריים; הנכללים כולם בסוג 05.Pharmaceutical preparations and substances; veterinary and sanitary preparations and substances; all included in class 05.
בעליםOwners
Ipsen Biopharm Limited
Ash Road, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF, United Kingdom
המען למסירת הודעותAddress for Service
פרל כהן צדק לצר ברץPearl Cohen Zedek Latzer Baratz
רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 46733, Israel