הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

אלנח'לה - 155909

אלנח'להELNAKHLEH
מספר סימן155909Trademark No.
תאריך הגשה13/03/2002Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 30 (דברי מאפה)Class: 30 (Pastry)
קפה; הנכלל בסוג 30.Coffee; included in class 30.
בעליםOwners
קפה רפיק נח'לה בע"מNakhleh Rafic Coffee Ltd.
ת.ד. . 190, שפרעם, 20200, ישראלP.O.B. P.O.B. 190, Shfaram, 20200, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
אליאס אבו זלף, עו"דElias Abozalaf, Adv.
רח' השיח' אמין טריף, ת.ד. 488, שפרעם, ישראלShech Amin Tarif St., P.O.B. 488, Shfaram, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
16/09/2003קובל
30/11/2003קובל01/11/2003
03/03/2004רישום01/04/2004
28/03/2012אי תשלום חידוש29/03/2012
24/09/2012נמחק מסיבת אי תשלום חידוש27/09/2012